ข้อตกลงและเงื่อนไข

เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
การเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้เข้าอบรมในระบบ www.thaiteentraining.com

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบัน”) ให้ความสําคัญและมุ่งมั่นใน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์”) ที่ได้ติดต่อเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ กับสถาบันฯ ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้กําหนดมาตรการที่ เหมาะสมสําหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ได้รับทราบ และเข้าใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้

1  การให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์การเรียนและประเมินผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ ได้จัดเก็บ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จังหวัด อำเภอ ที่อยู่ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ บัตรประจำตัวบุคลากรด้านสาธาณสุข

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น เพศ อายุ วิชาชีพ เป็นต้น

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรสาร อีเมล ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา

ข้อมูลวิชาชีพการทำงาน ตำแหน่ง ระดับการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เว็บไซต์ www.thaiteentraining.com

  1. ส่วนของระบบ e-Learning
  2. ระบบประเมินสุขภาพจิต

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) ข้อมูลประวัติการเข้าเรียน การสืบค้น การเข้าสอบ

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ ได้จัดเก็บ
สถาบันฯ ได้จัดเก็บข้อมูลของท่านตามการสมัครสมาชิก เพื่อนำไปวิเคราะห์

  1. จำนวนผู้เข้าอบรมจำแนกตามวิชาชีพ
  2. จำนวนผู้เข้าอบรมจำแนกตามองค์กร
  3. จำนวนผู้เข้าอบรมจำแนกตามเขตพื้นที่
  4. รายงานการวิเคราะห์อื่น ๆ ที่เหมาะสม

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สถาบันฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันฯ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สถาบันฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สถาบันฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามการให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์การเรียนและประเมินผล และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้น